Biesiada Poetycka

Biesiada Poetycka

Jedna impreza czytelnicza to mało ?? TAK !!!! Zatem prezentujemy Wam kolejne wydarzenie ! Zapraszamy Was na Biesiadę Poetycką – 29 czerwca 2024 r Start : godz.15.00 Miejsce : Ogród biblioteczny przy czytaj wiecej

Wierszowisko w Noc Świętojańską

Wierszowisko w Noc Świętojańską

Kochani !!! Zapraszamy Was serdecznie na Wierszowisko w Noc Świętojańską 21 czerwca o godzinie 16.30 na Czarnym Stawie w Dusznikach Zdroju. Oj będzie się działo ! Więcej info na plakacie Dofinansowano ze czytaj wiecej

Informacja o zamknięciu biblioteki w dniu 31 maja 2024 r.

Informacja o zamknięciu biblioteki w dniu 31 maja 2024 r.

Duszniki-Zdrój, 27.05.2024 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2024 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju Z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia dnia 31 maja 2024 r. ( piątek) . dniem wolnym od czytaj wiecej

Tydzień Bibliotek 2024

Tydzień Bibliotek 2024

Regulamin Tygodnia Bibliotek                                                                                                                              Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 6/2024                                                                                                       Z dnia 30.04.2024 r. Regulamin imprezy „Tydzień Bibliotek 2024” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dusznikach Zdroju                                                            Regulamin I. czytaj wiecej

Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju została beneficjentem dofinansowania w wysokości 128 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2024-2025), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 czytaj wiecej

 

Category Archives: Newsy

Biesiada Poetycka

Jedna impreza czytelnicza to mało ??

TAK !!!! 😃

Zatem prezentujemy Wam kolejne wydarzenie !

Zapraszamy Was na Biesiadę Poetycką – 29 czerwca 2024 r

Start : godz.15.00 Miejsce : Ogród biblioteczny przy ul. Sprzymierzonych 6a 🙂

Rezerwujemy dwa terminy :

21 czerwca – WIERSZOWISKO W NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ

29 czerwca – BIESIADA POETYCKA

My już nie możemy się doczekać 🎉🤩🤗

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMinisterstwo Edukacji NarodowejBiblioteka NarodowaInstytut KsiążkiNarodowe Centrum Kultury

[ Biesiada Poetycka , 29 czerwca 2024 r, Miejsce : Ogród biblioteczny przy ul.Sprzymierzonych 6a , Start: godz. 15.00, Koncert Ponad Chmurami, spotkanie autorskie, mecz w sukienkach, spotkanie autorskie z Magdaleną Góralską, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, podjazd do budynku biblioteki ]

REGULAMIN BIESIADY POETYCKIEJ

Wierszowisko w Noc Świętojańską

Kochani !!!

Zapraszamy Was serdecznie na Wierszowisko w Noc Świętojańską 21 czerwca o godzinie 16.30 na Czarnym Stawie w Dusznikach Zdroju.

Oj będzie się działo !😍

Więcej info na plakacie 🥰

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMinisterstwo Edukacji NarodowejBiblioteka NarodowaInstytut KsiążkiNarodowe Centrum Kultury

[ Wierszowisko w Noc Świętojańską, 21 CZERWCA 2024 r, MIEJSCE : CZARNY STAW W DUSZNIKACH-ZDROJU, koncert, biesiadowanie przy ognisku, warsztaty, pokaz tańca z ogniem, wstęp wolny, ]

REGULAMIN IMPREZY :

Informacja o zamknięciu biblioteki w dniu 31 maja 2024 r.

Duszniki-Zdrój, 27.05.2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2024

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju

Z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia dnia 31 maja 2024 r. ( piątek) . dniem wolnym od pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dusznikach-Zdroju.

Na podstawie  art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowani i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( tekst. jedn. Dz. U. 2020, poz. 194),  w związku z art. 129 § 1, z art. 130 § 2 ustawy z dnia  16 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 31 maja 2024r. ( piątek)  dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju w zamian za odpracowanie ww. dnia 29 czerwca 2024 r. (sobota) 

§2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się czytelników i pracowników poprzez:

Wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych w placówce bibliotecznej.

Zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju

Katarzyna Froese

Tydzień Bibliotek 2024

Regulamin Tygodnia Bibliotek

                                                                                                                             Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 6/2024

                                                                                                      Z dnia 30.04.2024 r.

Regulamin imprezy „Tydzień Bibliotek 2024” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dusznikach Zdroju

                                                           Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezie „Tydzień Bibliotek” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dusznikach Zdroju (dalej jako „Organizator”).

2.Przez imprezę rozumie się cykl imprez czytelniczych organizowany przez Organizatora ( dalej jako „Impreza”).

3.Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Harmonogram „Tygodnia Bibliotek 2024”:

6 Maja 2024r. (Poniedziałek)

  11.00 – Pochód postaci z bajek „Pippi w świecie piratów”

                Pochód wyrusza spod Urzędu Miasta do Biblioteki Miejskiej

  11.40 – Teatr Katarynka

                 Miejsce : Ogród przy Szkole Podstawowej w Dusznikach-Zdroju

7 Maja 2024 r. ( Wtorek )

   10.00 – Obchody Dnia Bibliotekarza

                 Miejsce : Biblioteka Miejska

8 Maja ( Środa )

    9.00 – Lekcje biblioteczne dla dzieci szkolnych

                Miejsce: Biblioteka Miejska

    16.30 – Pippi i jej przyjaciele z Alpakowej Kotliny

                Miejsce: Biblioteka Miejska

9 Maja ( Czwartek )

    9.00 – Lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych

            Miejsce : Biblioteka Miejska

10 Maja ( Piątek )   godz. 17.00

            Miejsce: Czarny Staw w Dusznikach Zdroju

  • Biesiadowanie przy ognisku
  • „Morskie opowieści” – spotkanie autorskie z Marceliną Szumer-Brysz
  • Wioska piracka – animacje dla dzieci 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem : www.biblioteka.duszniki.pl

II.Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwrzanie danych osobowych

1.Udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika imprezy ( wizerunek, imię, nazwisko ).

Dane osobowe uczestnika imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczanie danych osobowych w internecie – na stronie internetowej Organizatora : www.biblioteka.duszniki.pl lub na portalach społecznościowych Organizatora : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064730764631  lub poprzez ich przekazanie lokalnej prasie tj.”Kurier Dusznicki” w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

2.Udział w imprezie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Zmiany terminu imprezy

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprezy oraz prawo zmiany terminu imprezy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w informacji o odwołaniu imprezy.

IV. Bezpieczeństwo

1.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a)znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

b)posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;

c)zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.

4. Pracownicy Organizatora uprawnieni są do:

a)sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b)wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.

5. Organizator jest uprawniony do usunięcia z Imprezy osób nietrzeźwych lub zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy.

6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

V. Okres obowiązywania Regulaminu

1.Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.20024r. do dnia 10.05.2024r.

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.

VI. Zmiany dotyczące wydarzenia

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wydarzeniach kulturalnych oraz prawo zmiany terminu wydarzenia kulturalnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia kulturalnego.

Wydarzenie kulturalne…………………………………………………w dniu……………………………..

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach Zdroju

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako RODO, informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

1.Adinistratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dusznikach Zdroju jest Miejska Biblioteka Publiczna  w Dusznikach Zdroju (dalej również jako „ADO” lub „Organizator”).

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:iodbiblioteka@gmail.com

3.ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a)na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego ;

b)przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczanie danych osobowych w internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym;

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO;

c)inni uczestnicy Imprezy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia:

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)prawo do przenoszenia danych;

f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dach;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju została beneficjentem dofinansowania w wysokości 128 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2024-2025), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 . Pierwszy etap zadania pn. „Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju – BLISKO nas! Biblioteka w Dusznikach-Zdroju sercem społeczności” realizowany będzie do15 listopada 2024r. , drugi etap – w okresie od 01.01. do 15.11.2025r.

Kwotę w wysokości 5,5 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże 47 bibliotekom publicznym w 14 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO (2024-2025), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Decyzję o przyznaniu dofinansowań na realizację projektów najwyżej ocenionych w konkursie, przeprowadzonym i rozstrzygniętym przez Centrum, podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Więcej o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na stronie NCK tutaj >> https://tiny.pl/d79jx

Gratulujemy pozostałym beneficjentom!

Bądźcie BLISKO, już niebawem w naszej bibliotece będzie się działo !

Rozpoczniemy od szeregu szkoleń wzmacniających kompetencje pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie dalszych działań kulturalnych. W dalszych etapach projektu zajmiemy się organizacją imprez promujących czytelnictwo, czekają na Was również działania warsztatowe, konkursy i spotkania literackie oraz podsumowujące część działań imprezy plenerowa pn. „Wieruszowsko w Noc Świętojańską” oraz „Biesiada Poetycka”. Śledźcie nasze portale społecznościowe i stronę www.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

II Biesiada Poetycka

Wierszowisko w Noc Kupały

Ferie z Andersenem

Wakacje 2017

20170703_105825 20170703_105907 20170703_111226 20170705_110428 20170705_110441 20170710_110832 20170710_111804

Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH PANI BEATA OSTROWICKA

20170609_081545_4_bestshot 20170609_082312 20170609_082337 20170609_082354 20170609_082409 20170609_082419