Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju została beneficjentem dofinansowania w wysokości 128 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2024-2025), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 czytaj wiecej

 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice, lub opiekuni prawni.

4. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

5. Wypożyczyć można jednocześnie 5 tomy. Więcej – tylko za zgodą bibliotekarza.

6. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

7. Z wydawnictw informacyjnych, oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.

8. Za szkody wynikłe z zagubienia, lub zniszczenia książki, dyrektor biblioteki ustala odszkodowanie, w zależności od aktualnej rynkowej wartości książki.

9. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo – a w szczególnych przypadkach na stałe – pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

R E G U L A M I N CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna .

2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

3. Czytelnia Internetowa czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.

4. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni, zwana dalej „Użytkownikiem” jest zobowiązana poinformować o tym fakcie bibliotekarza, oraz wpisać się do rejestru, akceptując tym samym zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

5. Korzystanie z Czytelni Internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

6. Korzystanie z Czytelni nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub zawierającym treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywane do czynności niezgodnych z prawem.

7. Korzystanie z Czytelni Internetowej w celach rozrywkowych, zarobkowych lub innych nie związanych z edukacją jest zabronione.

  1. Indywidualna sesja użytkownika nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten okres

9. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.

10. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

11. Użytkownik ma prawo korzystania z przeglądarek stron WWW, pracy z programami zainstalowanymi na komputerze, oraz zapisywania wyników pracy na nośniku zewnętrznym po wcześniejszym skonsultowaniu tego z bibliotekarzem.

12. Użytkownikowi zabrania się:

Podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska komputerowego oraz podejmowania działań w sieci niezgodnych z obowiązującym prawem.

Wprowadzania do pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego spoza Biblioteki.

Wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.