Tydzień Bibliotek 2024

Tydzień Bibliotek 2024

Regulamin Tygodnia Bibliotek                                                                                                                              Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 6/2024                                                                                                       Z dnia 30.04.2024 r. Regulamin imprezy „Tydzień Bibliotek 2024” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dusznikach Zdroju                                                            Regulamin I. czytaj wiecej

Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju została beneficjentem dofinansowania w wysokości 128 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2024-2025), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 czytaj wiecej

 

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://biblioteka.duszniki.pl/ strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju.

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-12-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak skrótów klawiaturowych, możliwości powiększania czcionki, dostosowania kontrastu,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Froese, bibliotekapubliczna@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748669482. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Biblioteka , ul. Sprzymierzonych 6a , 57-340 Duszniki-Zdrój.
 2. Biblioteka użytkuje na podstawie podpisanej z Miejskim Zespołem Szkół w Dusznikach-Zdroju umowy użyczenia pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku przy ul.Sprzymierzonych 6a.
 3. Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest 1 wejście główne oraz 2 wyjście z budynku awaryjne.
 4. Przed wejściem do budynku biblioteki znajdują się betonowe schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na parterze dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i przestrzenie przeznaczone dla czytelników.
 6. Korytarze i schody prowadzące na pierwsze piętro do Czytelni i Biura nie są wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność.
 7. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
 8. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 9. Wypożyczalnia dysponuje zbiorem 64 audiobooków.
 10. W ramach akcji „Książka na telefon” po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem telefonicznie lub mailowo dostarczane są materiały biblioteczne do domu (dla czytelników chorych i niepełnosprawnych).
 11. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 12. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.
 13. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

>Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju nie posiada aplikacji mobilnych