Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju została beneficjentem dofinansowania w wysokości 128 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2024-2025), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 czytaj wiecej

 

Statut

 

STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Dusznikach-Zdroju

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Miejska Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Miasta.

 2. Organizatorem Biblioteki jest gmina Duszniki Zdrój.

  §2

  Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

  a) Ustawy o bibliotekach,

  b) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

  c) Ustawy o samorządzie gminnym,

  d) Ustawy o rachunkowości,

  e) niniejszego statutu.

§3

 1. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Duszniki-Zdrój.

 2. Biblioteka może również działać na terenie województwa Dolnośląskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

§4

 1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

 2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§5

Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem: Miejska Biblioteka Publiczna, 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Zdrojowa 8

Rozdział II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§7

I. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczalni miedzy bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 4. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturowych społeczeństwa.

 5. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

  II. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska

1.Organizacja wystaw, odczytów, imprez kulturalnych.

2. Prowadzenie kursów język obcych

 1. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi

Rozdział III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCĘ I DORADCZE

§8

 1. Dyrektor Biblioteki powołany przez Burmistrza Miasta zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zwierzchnikiem dyrektora Biblioteki jest Burmistrza Miasta.

 3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.

 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest jednoosobowy dyrektor.

 5. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa innym pracownikom Biblioteki.

 6. Pełnomocnicy są upoważnieni do czynności prawnych w ramach udzielonych im przez dyrektora umocowań.

 7. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

 8. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością statutową.

 9. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09 marca 1999r. (DZ.U.nr 41, poz.419 z 1999r.)

 10. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania Biblioteki.

 11. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci, filie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§9

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Rady Miasta.

 4. Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą w szczególności z:

  a)budżetu miasta,

  b)własnej działalności,

  c)wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,

  d)środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,

  e)innych źródeł.

 5. Biblioteka może prowadzić także inną niż kulturowa działalność w zakresie zbieżnym z jej działalnością, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.